Yuru Yuru Manga

Yuru Yuru Manga

Name:

Yuru Yuru

Alternate Name:
Year of Release: 2008
Status: Ongoing
Author: Takamichi
Artist: Takamichi
Reading Direction: Right to Left
Genre: Seinen Slice of Life
 
Tweet it:
Like it:

Read Yuru Yuru Manga Online

Chapter Name Date Added
Yuru Yuru 1 : Haruka's Rairaiken
07/30/2011
Yuru Yuru 2 : Misaki's Rumor
08/28/2011
Yuru Yuru 3 : Green Pigeon In Aobato-Chou
10/03/2011
Yuru Yuru 4 : Yuki's Uncle
02/17/2013
Yuru Yuru 5 : Rendezvous
02/17/2013
Yuru Yuru 6 : Water Bearer Haruka
02/25/2013
Yuru Yuru 7 : Little Escape
03/03/2013
Yuru Yuru 8 : Angry Pigeon's Insistence
03/11/2013
Yuru Yuru 9 : The Usual Restaurant
03/19/2013
Yuru Yuru 10 : Meticulous Yuki
03/26/2013
Yuru Yuru 11 : Wasabi Takoyaki Russian Roulette
04/09/2013
Yuru Yuru 12 : Alpaca's Miracle
04/16/2013
Yuru Yuru 13 : The Curse Of Yobikake Baba
04/23/2013
Yuru Yuru 14 : Green Pigeon's Gratitude?
05/07/2013
Yuru Yuru 15 : US
05/21/2013
Yuru Yuru 16 : Likes and Dislikes
06/26/2013
Yuru Yuru 17 : The Pursuit
08/12/2013
Yuru Yuru 18 : Mkisaki's Shoes
09/01/2013
Yuru Yuru 19 : Let's sketch
09/17/2013
Yuru Yuru 20 : Losers Buy Icecream
11/05/2013
Yuru Yuru 21 : The Curse Of Surikae Baba
11/05/2013
Yuru Yuru 22 : Mysterious Photo
01/07/2014
Yuru Yuru 23 : Find the Swan
01/24/2014
Yuru Yuru 24 : Two Fortune Slips
02/11/2014
Yuru Yuru 25 : Secret Pouch
03/10/2014
Yuru Yuru 26 : Challenge?
03/25/2014
Yuru Yuru 27 : Due To Rain
04/03/2014
Yuru Yuru 28 : A Page Of Youth
04/09/2014
Yuru Yuru 29 : Low Level Battle
04/21/2014
Yuru Yuru 30 : Showdown of the Weakest
07/30/2014
Yuru Yuru 31 : Summer Escape Tour
07/30/2014
Yuru Yuru 32 : The Five Elements Of a Festival
11/24/2014
Yuru Yuru 33 : Portraitist Kozue
03/02/2015
Yuru Yuru 34 : The Summer of Prescience
03/28/2015
Yuru Yuru 35 : Green Pigeon, Ride On!
07/10/2015
Yuru Yuru 36 : Vanished Cutter Fragment
07/14/2015
Yuru Yuru 37 : Misaki Scenic Route
07/23/2015
Yuru Yuru 38 :
07/28/2015
Yuru Yuru 39 :
08/03/2015
Yuru Yuru 40 :
08/06/2015
Yuru Yuru 41 :
08/12/2015
Yuru Yuru 42 :
08/14/2015
Yuru Yuru 43 :
08/20/2015
Yuru Yuru 44 :
08/26/2015
Yuru Yuru 45 :
09/16/2015
Yuru Yuru 46 :
09/29/2015