Skip to main
Install MangaReader as an App
Install MangaReader
Install this application on your home screen for quick and easy access when you're on the go.
Just Tap
then 'Add to Home Screen'
Kenji Manga
Kenji Manga
Name :Kenji
Alternate Name :Ken Ji
Year of Release :1988
Status :Ongoing
Author :Fujiwara, Yoshihide (Story & Art)
Artist :
Reading Direction :Right to Left
Genre :Martial Arts
LATEST CHAPTERS
Read Kenji Manga Online

Kenji is a manga about a Japanese teenager named Kenji, who practices the martial art Bajiquan, and his encounters with other martial artists, some of which are from real life, e.g. Adam Hsu and Liu Chia-Liang. This series primarily features Baji Quan, but also gets into Praying Mantis Kung Fu, Bagua Zhang, Chen Taiji Quan, Pi Quan, Xingyi Quan, Xin Yi Liu He Quan, Shaolin Quan, Hung Ga, Daito Ryu Aikijujutsu, Shotokan Karate and numerous other styles. Kenji`s nemesis is a gangster named Tony Tan who practices Hung Gar and later Xinyiliuhequan. (Source: M-U)

Chapter NameDate Added
Kenji 1 : Zhanchun06/23/2010
Kenji 2 : Tieshankao06/23/2010
Kenji 3 : Dingzhou06/23/2010
Kenji 4 : The Greatest Man06/23/2010
Kenji 5 : Li Shu Wen06/23/2010
Kenji 6 : Grandpa and Grandkid06/23/2010
Kenji 7 : Garden Place06/23/2010
Kenji 8 : Kanto Yamatoya Family06/23/2010
Kenji 9 : Resolve06/23/2010
Kenji 10 : Introduction to Bajiquan06/23/2010
Kenji 11 : Once More Li Shu Wen06/23/2010
Kenji 12 : Five Cardinal Virtues06/23/2010
Kenji 13 : Anjin06/23/2010
Kenji 14 : Shotokan Style Takayama Branch06/23/2010
Kenji 15 : Beng Quan06/23/2010
Kenji 16 : The Upset06/23/2010
Kenji 17 : Reconciliation06/23/2010
Kenji 18 : Heroism From The Past06/23/2010
Kenji 19 : Secret06/23/2010
Kenji 20 : Gang06/23/2010
Kenji 21 : Reunion06/23/2010
Kenji 22 : Man-to-Man06/23/2010
Kenji 23 : Advice06/23/2010
Kenji 24 : Kazama Akira06/23/2010
Kenji 25 : Punishment06/23/2010
Kenji 26 : Tai Sabaki06/23/2010
Kenji 27 : Daito-Ryu Aiki-Jujutsu06/23/2010
Kenji 28 : Takeda Sokaku06/23/2010
Kenji 29 : Kazetoku06/23/2010
Kenji 30 : Another School Welcoming Ceremony06/23/2010
Kenji 31 : A Favor06/23/2010
Kenji 32 : Friends Through a Battle06/23/2010
Kenji 33 : Peace of Mind for Both of us06/23/2010
Kenji 34 : Sparring06/23/2010
Kenji 35 : Jack Dempsey06/23/2010
Kenji 36 : The Toledo Tragedy06/23/2010
Kenji 37 : Shovel Hook06/23/2010
Kenji 38 : Inter-high Tournament06/23/2010
Kenji 39 : Surprise Attack Strategy06/23/2010
Kenji 40 : A True Master06/23/2010
Kenji 41 : Invisible Power06/23/2010
Kenji 42 : Guidance From Heaven06/23/2010
Kenji 43 : Zhang Ren Zhong06/23/2010
Kenji 44 : Wish From The Sky06/23/2010
Kenji 45 : The First Step Forward06/23/2010
Kenji 46 : Little Friend06/23/2010
Kenji 47 : A Hero s Fate06/23/2010
Kenji 48 : Ting Jin06/23/2010
Kenji 49 : Tony Tan06/23/2010
Kenji 50 : Tiandihui06/23/2010
Kenji 51 : Hung Gar06/23/2010
Kenji 52 : Soul Brother06/23/2010
Kenji 53 : Childhood Friends06/23/2010
Kenji 54 : Trial06/23/2010
Kenji 55 : Tieshazhang06/23/2010
Kenji 56 : Retribution06/23/2010
Kenji 57 : Meteor Hammer06/23/2010
Kenji 58 : Big Baji06/23/2010
Kenji 59 : Baguazhang06/23/2010
Kenji 60 : Sheng Daren06/23/2010
Kenji 61 : Real Fight06/23/2010
Kenji 62 : Anda Shuangcheng Zhang06/23/2010
Kenji 63 : Assembly of The Elders06/23/2010
Kenji 64 : New School Term06/23/2010
Kenji 65 : Trespassing06/23/2010
Kenji 66 : Fierce Fight06/23/2010
Kenji 67 : Indefinite Suspension06/23/2010
Kenji 68 : Setting Off06/23/2010
Kenji 69 : To Taiwan06/23/2010
Kenji 70 : Su Yu-Chang06/23/2010
Kenji 71 : Liu Yun Qiao06/23/2010
Kenji 72 : Huanghe Number 106/23/2010
Kenji 73 : Tietou Tongren06/23/2010
Kenji 74 : Mimen Tanglangquan06/23/2010
Kenji 75 : Shandian Shou06/23/2010
Kenji 76 : Jintoujing06/23/2010
Kenji 77 : Empty Hand Against Sword06/23/2010
Kenji 78 : Mo Dou06/23/2010
Kenji 79 : Shandong Xiao Bawang06/23/2010
Kenji 80 : Shiwei Guan06/23/2010
Kenji 81 : Special Forces06/23/2010
Kenji 82 : Successive Battles Successive Victories06/23/2010
Kenji 83 : Martial Arts06/23/2010
Kenji 84 : Energy From The Earth06/23/2010
Kenji 85 : Giant Brawl06/23/2010
Kenji 86 : Learning by Bad Example06/23/2010
Kenji 87 : Zhang Dekui06/23/2010
Kenji 88 : Ditoushe06/23/2010
Kenji 89 : Pressure Points06/23/2010
Kenji 90 : Neiwai Heyi06/23/2010
Kenji 91 : Jian Jibu06/23/2010
Kenji 92 : Gathering of Great Men06/23/2010
Kenji 93 : Induction Ceremony06/23/2010
Kenji 94 : Progression and Regression06/23/2010
Kenji 95 : Rematch06/23/2010
Kenji 96 : Chen Style Taijiquan06/23/2010
Kenji 97 : Arch Rivals06/23/2010
Kenji 98 : Xiaogong Miao06/23/2010
Kenji 99 : Shi Danzi06/23/2010
Kenji 100 : Destiny06/23/2010
Kenji 101 : Departure06/23/2010
Kenji 102 : Kowloon City06/23/2010
Kenji 103 : Shi San Mei06/23/2010
Kenji 104 : Tinjau Lok06/23/2010
Kenji 105 : Fist of Fury06/23/2010
Kenji 106 : Audition06/23/2010
Kenji 107 : Chance06/23/2010
Kenji 108 : Black Words06/23/2010
Kenji 109 : Shequan06/23/2010
Kenji 110 : Jilou Jyunsi06/23/2010
Kenji 111 : Xushi06/23/2010
Kenji 112 : Kidnapping06/23/2010
Kenji 113 : Rescue06/23/2010
Kenji 114 : Conclusion06/23/2010
Kenji 115 : Flight06/23/2010
Kenji 116 : Arrival in Beijing06/23/2010
Kenji 117 : To Cangzhou06/23/2010
Kenji 118 : Birthplace of Martial Arts06/23/2010
Kenji 119 : Tongbi Piguaquan Part 106/23/2010
Kenji 120 : Tongbi Piguaquan Part 206/23/2010
Kenji 121 : Mizongquan06/23/2010
Kenji 122 : Li Chuting06/23/2010
Kenji 123 : The Meng Family06/23/2010
Kenji 124 : Vision in the Huangchen06/23/2010
Kenji 125 : Ding Qingzhen06/23/2010
Kenji 126 : Daniu06/23/2010
Kenji 127 : Enemy of My Father06/23/2010
Kenji 128 : Wang Nanliang06/23/2010
Kenji 129 : Confinement06/23/2010
Kenji 130 : Qian Jinwang06/24/2010
Kenji 131 : Datian Beng Chui06/26/2010
Kenji 132 : Feiyan Zoubi06/28/2010
Kenji 133 : Entering The Tiger`s Den06/30/2010
Kenji 134 : Zuo Xin Jia07/03/2010
Kenji 135 : I am Japanese07/05/2010
Kenji 136 : Reconciliation07/08/2010
Kenji 137 : A Letter From Grandpa07/08/2010
Kenji 138 : To Henan Province07/11/2010
Kenji 139 : Tea House07/13/2010
Kenji 140 : Secret ~Xinyiba07/16/2010
Kenji 141 : Chen Xiaohao07/19/2010
Kenji 142 : Crossing The Yellow River07/22/2010
Kenji 143 : Battle in The Darkness07/28/2010
Kenji 144 : Zhaobao Zhen07/28/2010
Kenji 145 : Mysterious Man08/01/2010
Kenji 146 : Zhang Henzi08/04/2010
Kenji 147 : Chen Jiagou08/06/2010
Kenji 148 : Fresh Start08/09/2010
Kenji 149 : Nostalgia08/12/2010
Kenji 150 : Huajin08/15/2010
Kenji 151 : Emergency08/18/2010
Kenji 152 : Substitute Battle08/21/2010
Kenji 153 : Core08/27/2010
Kenji 154 : Kyotaro`s Footprints08/28/2010
Kenji 155 : Back To The Shaolin Temple08/31/2010
Kenji 156 : Songshan Shaolin Temple09/03/2010
Kenji 157 : Thief09/06/2010
Kenji 158 : Yecha Wang09/08/2010
Kenji 159 : Shaolin Martial Arts09/12/2010
Kenji 160 : Introduction To Buddhism09/14/2010
Kenji 161 : Yizhi Chan09/18/2010
Kenji 162 : Life as a Monk09/20/2010
Kenji 163 : The 72 Shaolin Arts09/24/2010
Kenji 164 : Ambush09/26/2010
Kenji 165 : Punished09/30/2010
Kenji 166 : Three People, Three Styles10/03/2010
Kenji 167 : Smoke Signal10/05/2010
Kenji 168 : Origin10/08/2010
Kenji 169 : Prophetic Dream?10/12/2010
Kenji 170 : Bawang Zhen10/18/2010
Kenji 171 : One Danger After Another10/20/2010
Kenji 172 : Successive Attacks10/23/2010
Kenji 173 : Piercing Enemy Camp10/27/2010
Kenji 174 : Narrowly Escaping Death10/29/2010
Kenji 175 : The Last Hurdle11/01/2010
Kenji 176 : The Decisive Battle Begins11/04/2010
Kenji 177 : To The Mountain`s Peak11/08/2010
Kenji 178 : Surprising Encounter11/16/2010
Kenji 179 : Finding an Old Enemy11/16/2010
Kenji 180 : A Clever Scheme11/16/2010
Kenji 181 : Denouement11/19/2010
Kenji 182 : Live Righteously11/22/2010
Kenji 183 : Tietou Wang11/25/2010
Kenji 184 : Tony Tan's Shadow11/28/2010
Kenji 185 : Xinyiliuhequan12/01/2010
Kenji 186 : Invitation12/04/2010
Kenji 187 : Reunion12/08/2010
Kenji 188 : Conclusion12/10/2010
Kenji 189 : Way12/13/2010
Kenji 190 : True Courage12/17/2010
Kenji 191 : New Goal12/19/2010
Kenji 192 : A Great Life12/22/2010
Kenji 193 : Vol.21 Ch101/21/2011
Kenji 194 : Vol.21 Ch201/21/2011
Kenji 195 : Vol.21 Ch301/21/2011
Kenji 196 : Vol.21 Ch401/21/2011
Kenji 197 : Vol.21 Ch502/15/2011
Kenji 198 : Vol.21 Ch602/15/2011
Kenji 199 : Vol.21 Ch702/15/2011
Kenji 200 : Vol.21 Ch802/15/2011
Kenji 201 : END02/15/2011